Privacybeleid

Stedentrips.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die u aan Stedentrips.nl ter beschikking stelt, invult of via e-mail aan ons toestuurt, zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden door ons gebruikt om uw reservering te realiseren. Ook kunnen uw persoonlijke gegevens voor interne doeleinden, zoals analyse's, worden gebruikt. Uw gegevens zullen alleen en uitsluitend aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het vastleggen en/of uitvoeren van uw informatieaanvraag, reservering en/of verzekering.

Wij gebruiken uw gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

 • Als u een boeking bij ons maakt, hebben wij de naam, factuuradres, e-mail adres en de betaalgegevens nodig voor de facturatie van de boeking. Van de reisgenoten hebben we de naam en geslacht zoals in het paspoort en de geboortedatum nodig om uw boeking uit te voeren.
 • Ter verbetering van ons product slaan wij met uw toestemming uw gegevens op, zodat we onze websites kunnen personaliseren en u aanbiedingen te tonen die bij uw persoonlijke wensen aansluiten.
 • De gegevens die u aan ons beschikbaar stelt, worden opgeslagen op een beveiligde server omgeving.
 • Als u meedoet aan acties en/of prijsvragen, kunnen we uw gegevens gebruiken om de actie uit te voeren, de eventuele winnaars bekend te maken en de respons te meten. Wij stellen uw gegevens alleen beschikbaar aan derden als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stedentrips.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stedentrips.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten

Uw Persoonsgegevens worden door Stedentrips.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het realiseren van uw boeking;
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stedentrips.nl de volgende persoonsgegevens van u en uw reisgenoten vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer thuisblijver

In sommige gevallen, indien noodzakelijk informatie voor de uitvoering van de reis:

 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen m.b.t. bijvoorbeeld dieet, religie of beperking.

Uw persoonsgegevens worden door Stedentrips.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt, waar dit noodzakelijk is voor het vastleggen en/of uitvoeren van uw informatieaanvraag, reservering en/of verzekering. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.


Verwerking van persoonsgegevens van onze Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stedentrips.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stedentrips.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stedentrips.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van uw reis: vervoers- en accommodatieverschaffers, excursie- en evenementverzorgers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Onze partners zijn allemaal gehouden aan de wettelijke eisen van GDPR/AVG, ook als zij buiten de EU gevestigd zijn.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Stedentrips.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stedentrips.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Stedentrips.nl
Raoul Wallenbergplein 27
2404 ND Alphen aan den Rijn
E-mail adres: anwb@stedentrips.nl